แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Intergrity and Transparency Assessment:ITA) (ไฟล์แนบ)

Monday the 22nd. Copyright © 2017 All rights Reserved. Powered by Kamalasai Hospital IT - Joomla Templates